Vidyaashram

AIR RANKERS

NITIN VINOD SRIVASTAVA

AIR RANK - 489

PAYAL SHARMA

AIR RANK - 1346

RASHMI SINGH

AIR RANK-607

VIDHU PANDEY

AIR RANK- 4007

SATVIK SRIVASTAVA

AIR RANK - 1883

Pushpendra Singh

AIR RANK- 78

NEET UG

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Md. Akaram Khan

AIR RANK- 979

JEE ADVANCE

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Vishesh Sachan

AIR RANK- 1517

NEET UG

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Manan Bhardwaj

AIR RANK- 2242

JEE ADVANCE

IIT -JEE Mains Result (2023-24)

Tanishk Nath

Percentile:- 99.71 %

Abhay Singh

Percentile:- 99.52 %

Aditya Mishra

Percentile:- 95.28 %

Kanak

Percentile:- 84.40 %

Sudheer Kumar

Percentile:- 83.56 %

Kulraj

Percentile:- 79.11 %

Abhishek Verma

Percentile:- 78.00 %

Urvashi Gupta

Percentile:- 74.64 %

Kajal Verma

Percentile:- 64.41 %

IIT -JEE Result

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Md. Akaram Khan

Percentile:- 97.87 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Manan Bhardwaj

Percentile:- 97.33 %

Navneet Singh

Percentile:- 95.41 %

Devansh Mishra

Percentile:- 95.37 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Prashant Kumar

Percentile:- 95.18 %

BOARD RESULT

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Amit Kumar

Percentile:- 97.2 %

Samriddhi

Percentile:- 97 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Mahi Saxena

Percentile:- 97 %

Nikita Sinha

Percentile:- 96.5 %

Harsh

Percentile:- 96.4 %

Shikhar

Percentile:- 96.2 %

Aditi

Percentile:- 96 %

Ayush

Percentile:- 96 %

NEET / AIIMS

Muddasshir Siddiqui

Marks :- 638 / 720

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Simran verma

Marks :- 629 / 720

Vaibhav Verma

Marks :- 622 / 720

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Shahrukh Hasan

Marks :- 619 / 720

Sayma Khatoon

Marks :- 615 / 720

Mohd. Anas Ahmed

Marks :- 608 / 720

Rishab

AIR :- 726

Saurabh Prajapati

AIR :- 1808

Ayushi Garg

AIR :- 2063

Rajesh

AIR :- 2428

Nivriti Singh

AIR :- 3263

Lalit Prakash

AIR :- 3959